Freistellung jakie dokumenty

FREISTELLUNG ZWOLNIENIE Z PODATKU BUDOWLANEGO

W NIEMCZECH


Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego Prawa o Podatku Dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca (odbiorca świadczonych usług) jest przedsiębiorcą. 

Podatek od usług budowlanych jest szczególną formą podatku dochodowego, a dokładniej odliczeniem na poczet zobowiązań podatkowych wykonującego usługę budowlaną na terenie Niemiec. Jego celem jest zabezpieczenie zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Podatkowi podlegają usługi budowlane, czyli prace polegające na wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanej, których odbiorcą jest przedsiębiorca. To na nim spoczywa obowiązek zapłaty podatku, który wynosi 15 % wartości usługi. Oznacza to, że z kwoty, jaką ma on obowiązek zapłacić usługodawcy na podstawie otrzymanego rachunku (wraz z kwotą podatku VAT), usługobiorca otrzyma tylko 85 %, a pozostałe 15 % oblicza i odprowadza do niemieckiego urzędu skarbowego. 


Freistellungsbescheinigung jest to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec oraz spoza zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. 


KTO MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ PODATEK BUDOWLANY?

Osoby i podmioty, które mają obowiązek płacić podatek budowlany w Niemczech to:


 1. osoby prawne prawa publicznego,
 2. rolnicy i leśnicy płacący podatek ryczałtowy,
 3. przedsiębiorcy dokonujący wyłącznie transakcji zwolnionych z podatku,
 4. niewielkie firmy zgodnie z §19 Umsatzsteuergesetz,
 5. przedsiębiorstwa, dla których były wykonywane prace budowlane


KTO MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY Z PODATKU BUDOWLANEGO?

Zwolnienie z podatku budowlanego mogą pozyskać przede wszystkim osoby-właściciele firm budowlanych, którzy:


 1. dopełnili obowiązki podatkowe na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami,
 2. nie zalegają z podatkami w Niemczech
 3. wartość usług budowlanych w ciągu roku kalendarzowego nie może wynosić więcej niż 5000 €, powyżej tej kwoty powstaje obowiązek opłacenia tzw. Bauabzugsteuer (podatku budowlanego)

Na wniosek usługodawcy urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych, pod warunkiem, że:


 1. posiada on w Niemczech pełnomocnika do doręczeń
 2. wykaże, że wywiązanie się przez z niego ze zobowiązań podatkowych wobec urzędu nie jest zagrożone - jak wspomniano wyżej 

JAKIE DOKUMENTY WYMAGANE BY POZYSKAĆ FREISTELLUNG ZWOLNIENIE Z PODATKU BUDOWLANEGO W NIEMCZECH?


Aby uzyskać Freistellungsbescheinigung, tj. zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku od świadczonej usługi budowlanej, usługobiorca powinien złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla niego niemieckim urzędzie skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej i posiada niemiecki numer identyfikacji podatkowej (niem. Steuernummer). Jeżeli wykonawca usługi budowlanej nie zarejestrował się jeszcze jako niemiecki podatnik, a więc nie posiada niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (niem. Steuernummer), należy złożyć odpowiedni wniosek o rejestrację (niem. Antrag) i nadanie niemieckiego numeru NIP. Wraz z wnioskiem wskazuje się cel rejestracji podatkowej i wnosi o wydanie Freistellungsbescheinigung.


CO OFERUJE POLSKIE BIURO CAREBIURO POLSKIM FIRMOM BUDOWLANYM W NIEMCZECH?


 1. Założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej typu gewerbe bez konieczności zameldowania 
 2. Założenie gewerbe ze zwolnieniem VAT
 3. Obsługa księgowa – wystawianie rachunków/faktur dla Klientów
 4. Bezpłatne załatwienie Steurnummer (DE NIP)
 5. Bezpłatne załatwienie Freistellung (zwolnienie z 15% podatku)